Terms & Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUUR

 

 1. Begripsbepalingen

1.1. (Hoofd)huurder: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die met de verhuurder een huurovereenkomst sluit ten aanzien van een villa en/ of appartement.
1.2. Medehuurder: degene die samen met (hoofd)huurder in de villa en/of appartement verblijft.

1.3. Verhuurder: de natuurlijke – of rechtspersoon die de villa en/of appartement aan de huurder verhuurt.
1.4. De overeenkomst: de huurovereenkomst tussen de verhuurder en de (hoofd)huurder.
1.5. De huurvoorwaarden: de onderhavige door de verhuurder gehanteerde huurvoorwaarden.

 

 1. Toepasselijkheid huurvoorwaarden

2.1 De huurvoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst, alsmede op alle offertes, overeenkomsten met en diensten van de verhuurder, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
2.2 De huurvoorwaarden worden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de (hoofd)huurder ter hand gesteld. Middels het bevestigen van de offerte en/of boeking verklaart u de algemene voorwaarden te hebben ontvangen en daarmee akkoord te zijn gegaan.

 

 1. Overeenkomst

3.1. De overeenkomst komt tot stand tussen de verhuurder en de huurder.
3.2. Indien de overeenkomst wordt gesloten via de website, komt de overeenkomst tot stand door het verstrekken van de boekingsopdracht. Indien de overeenkomst telefonisch wordt gesloten, komt de overeenkomst tot stand op het moment waarop de boekingsopdracht door de huurder telefonisch aan verhuurder wordt gegeven. De telefonische overeenkomst is pas definitief, wanneer het de boeking per mail bevestigd is. Verhuurder bevestigt een boeking via de website of per e-mail uiterlijk binnen 24 uur na de boekingsopdracht. Overige boekingen worden zo spoedig mogelijk door verhuurder bevestigd.
3.3. In de bevestiging worden tevens de naam en contactgegevens van de verhuurder vermeld. 3.4. Indien de bevestiging onjuistheden bevat, dient de huurder daarvan binnen twee werkdagen na de reservering melding te maken bij verhuurder.
3.5. Verhuurder is gerechtigd een boeking te weigeren in verband met de (jeugdige) leeftijd en de omvang van een groep huurders. Ook kunnen in een dergelijk geval nadere voorwaarden worden gesteld, zoals betaling van een hogere borgsom.
3.6. Reservering is pas definitief na ontvangst van de 30% aanbetaling, deze dient uiterlijk 8 dagen na reservering betaald te zijn.

 

 1. Annulering

4.1. De (hoofd)huurder is gerechtigd een boeking schriftelijk, zonder kosten, uiterlijk binnen zeven werkdagen na de boeking te annuleren, tenzij het verblijf in de villa en/of appartement binnen één maand na de boeking valt.
4.2. Na afloop van de in 4.1 vermelde termijn is huurder slechts gerechtigd tot schriftelijke annulering tegen voldoening van de volgende annuleringskosten.

a. bij annulering tot 6 weken voor de dag van aankomst: 30% van de huursom.
b. bij annulering 6 weken of minder voor de dag van aankomst: de volledige huursom
4.3. Het annuleren van een boeking door de (hoofd)huurder geldt ook als annulering voor medehuurders.
4.4. Een annulering die op een zaterdag of zondag wordt gedaan of op een in Nederland geldende feestdag, geldt als zijnde gedaan op de eerstvolgende in Nederland geldende werkdag.
4.5. Een verzoek tot annulering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 4.1 tot en met 4.4 dient te worden gericht aan de verhuurder.

 

 1. Huursom en betaling

5.1. Tenzij anders is overeengekomen is de huursom:
– gebaseerd op de tijdens de bevestiging geldende hoogte van de huurprijs van de villa en/ of het appartement;
– inclusief omzetbelasting.
– inclusief expliciet op de website bij de beschrijving van de villa en/of appartement vermelde kosten.
– inclusief boekingskosten.
– inclusief toeristenbelasting.
– exclusief borgsom en eventuele bijkomende kosten voor aanvullende leveringen en diensten waaronder bijvoorbeeld (eind)reinigingskosten, bedlinnen, elektriciteit, water enz. Deze worden, tenzij anders overeengekomen, verrekend met de borg. De te betalen borg zal op de dag van aankomst contant afgerekend worden.

5.2. De (hoofd)huurder dient binnen acht kalenderdagen na dagtekening van de bevestiging als bedoeld in artikel 3.2, 30% van de aanbetaling huursom te voldoen door storting of overmaking op de bank- of girorekening vermeld op de bevestiging.
5.3. De restanthuursom dient uiterlijk zes weken voor aanvang van de huurperiode aan verhuurder te zijn voldaan op de hierboven onder artikel 5.2. vermelde wijze.

5.4. Bij boekingen binnen zes weken voor aanvang van de huurperiode dient de gehele huursom binnen vijf dagen na dagtekening van de bevestiging overgemaakt te worden op de hierboven onder artikel 5.3. vermelde wijze.
5.5. Bij boekingen binnen tien kalenderdagen voor aanvang van de huurperiode dient de gehele huursom per spoedoverboeking overgemaakt te worden op de hierboven onder artikel. 5.3. vermelde wijze. De huursom dient in ieder geval uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de huurperiode zijn bijgeschreven op de bank- of girorekening als vermeld in de bevestiging.

5.6. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de (hoofd)huurder vanaf de dag dat die termijn is verlopen in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling zijdens verhuurder benodigd zal zijn. De huurder is vanaf dat moment de wettelijke rente verschuldigd.
5.7. Zodra de huurder in verzuim is, is verhuurder gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. De huurder is in dat geval de annuleringskosten verschuldigd zoals in 4.2 beschreven.

5.8. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van verhuurder met betrekking tot de invordering van het aan verhuurder verschuldigde en niet – tijdig – betaalde, komen voor rekening van de (hoofd)huurder. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15 % van de hoofdsom van de vordering, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden en het verschuldigde bedrag in aanmerking nemende, onbillijk is. Voor de gerechtelijke kosten geldt dat de daadwerkelijk in redelijkheid gemaakte kosten dienen te worden vergoed.

  1. Huisdieren

In de villa en/of appartement is het niet toegestaan om huisdieren mee te nemen, tenzij u er een melding van maakt en anders wordt overeen gekomen. Indien u een huisdier meeneemt en dit niet aan verhuurder meldt, kan uw huisdier geweigerd worden. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder.

 

 1. Roken, huisreglement, schoonmaak

7.1. In de woningen is roken niet toegestaan.
7.2. Frituren, courmetten, fonduen, steengrillen in de woning is niet toegestaan, schade hierdoor ontstaan wordt direct op de huurder verhaald en dient ter plaatse te worden betaald. 7.3. Huisvuil. U wordt geacht het huisvuil, flessen, papier e.d. zelf te scheiden in de daarvoor bestemde containers op de aangewezen plekken daar waar de containers staan. Dit zal bij aankomst mondeling uitgelegd worden.
7.4. U dient de keuken (met o.a. oven, koelkast en vaatwasser) schoon achter te laten.
7.5. Schade welke is ontstaan door het opsteken van kaarsen wordt direct op de huurder verhaald en dient ter plaatse te worden betaald.
7.6. Het afsteken van vuurwerk rondom de woning is niet toegestaan, schade hierdoor ontstaan wordt direct op de huurder verhaald en dient ter plaatse te worden betaald.
7.7. De verhuurder is niet aansprakelijk voor het buiten werking raken van de eventueel aanwezige internetaansluiting.

 

 1. Aansprakelijkheid huurder(s)

De (hoofd)huurder is jegens de verhuurder aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die tijdens de huurperiode van de villa en/of het appartement voor de verhuurder ontstaat als gevolg van het verblijf, ongeacht of deze schade werd veroorzaakt door handelen of nalaten van de (hoofd)huurder en / of medehuurders, of door derden die zich door hun toedoen in de vakantiewoning bevinden, dan wel door enig dier of een zaak die zij onder zich hebben. De verhuurder is niet aansprakelijk indien tijdens verblijf verstoring en/of ongemakken worden ervaren die veroorzaakt worden door derden (gemeente, provincie, omwonenden, etc.), overlast ten gevolge van bouw en/of agrarische activiteiten in de nabijheid van de villa en/of appartement en tijdelijk geen water, elektriciteit of internet aanwezig is.

 

 1. Klachten en aansprakelijkheid

9.1. Door de huurder geconstateerde gebreken van de villa en/of appartement dient de huurder onverwijld en binnen 24 uur na het ontstaan of het constateren daarvan, te melden aan de verhuurder.
9.2. Indien het gebrek een niet aan huurder toe te rekenen eigenschap of staat van de villa en/of appartement betreft, als gevolg waarvan villa en/ of appartement de huurder niet het genot verschaft dat deze op grond van de overeenkomst mocht verwachten, is de verhuurder gehouden het gebrek te herstellen. De huurder dient de verhuurder altijd in de gelegenheid te stellen eventuele gebreken te herstellen.

9.3. Indien de klacht naar de mening van huurder door de verhuurder niet afdoende wordt opgelost, kan verhuurder eventueel een financiële regeling met de huurder treffen.
9.4. De verhuurder is, met inachtneming van onderstaande beperkingen, jegens de huurder aansprakelijk indien de huurder vermogensschade heeft geleden als gevolg van een toerekenbaar tekortschieten door de verhuurder in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

9.5. De verhuurder is niet aansprakelijk voor zover de huurder eventuele schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reisverzekering of annuleringsverzekering. Bij schade aan de villa en/of appartement groter dan de betaalde borg is de huurder verplicht zijn aansprakelijkheidsverzekering aan te wenden.

9.6. De aansprakelijkheid voor schade en kosten die de huurder in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf mocht lijden, wordt uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld van verhuurder.
9.7. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van de verhuurder voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de huurder beperkt tot ten hoogste één maal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de verhuurder.

 

 1. Ontbinding van de overeenkomst

10.1. De verhuurder is gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk of per e-mail per direct te ontbinden en de onverwijlde ontruiming van de villa en/of appartement te eisen, als de huurder zijn zorgplicht voor de villa en/of appartement ernstig verzaakt, als hij meer of andere personen en/of dieren in de villa en/of appartement onderbrengt dan toegestaan volgens de overeenkomst, als hij langer dan overeengekomen tijd in de villa en/of appartement verblijft of als hij schade toebrengt aan de villa en/of appartement, als hij voor overlast zorgt, of anderszins zijn verplichtingen als goed huurder niet nakomt. In een dergelijk geval heeft de huurder geen recht op restitutie van (een deel van) de huursom, en is de huurder gehouden de schade te vergoeden die de verhuurder lijdt ten gevolge van het handelen of nalaten van de huurder.

10.2. Indien de verhuurder de villa en/of appartement niet kan leveren ten gevolge van omstandigheden die hem niet kunnen worden toegerekend, is de verhuurder gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. De huurder krijgt in dat geval zijn huursom terug doch heeft geen recht op enige vergoeding van kosten of schade. De verhuurder zal zich in zo een geval inspannen om de huurder een zo gelijkwaardig mogelijk alternatief te bieden voor dezelfde of een andere periode.

 

 1. Slotbepalingen

11.1. Het is de huurder niet toegestaan de villa en/of appartement onder te verhuren of anderszins aan derden in gebruik te geven of ter beschikking te stellen.
11.2. Indien de verhuurder zich in enig geval niet op enige bepaling van de algemene voorwaarden beroept, dan wel daarvan afwijkt, brengt dit niet met zich mee, dat hij zich in de volgende gevallen niet meer op deze algemene voorwaarden zal kunnen beroepen.

11.3. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, waarop deze huurvoorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is Spaans recht van toepassing. Deze overeenkomst zal dan ook in het Spaans getekend moeten worden.

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ALQUILER

 1. Definiciones:
  1.1.  Inquilino (principal): una persona física o jurídica que concluye un contrato de alquiler con el propietario con respecto a una villa y / o apartamento.
  1.2.  Coarrendatario: la persona que permanece en la villa y / o apartamento junto con el arrendatario (principal).
  1.3.  Arrendador: la persona física o jurídica que alquila la villa y / o apartamento al inquilino.
  1.4.  El contrato: el contrato de alquiler entre el propietario y el inquilino (principal).
  1.5.  Las condiciones de alquiler: las presentes condiciones de alquiler utilizadas por el arrendador.2. Aplicabilidad de las condiciones de alquiler:
  2.1 Las condiciones de alquiler se aplican al contrato, así como a todas las ofertas, contratos y servicios del arrendador, a menos que las partes acuerden expresamente lo contrario.
  2.2 Si esto es razonablemente posible, las condiciones de alquiler se entregarán al inquilino (principal) antes o después de la celebración del contrato.  Al confirmar el presupuesto y / o la reserva, declara que ha recibido los términos y condiciones generales y que los ha aceptado.3. Acuerdo:
  3.1.  El acuerdo se concluye entre el propietario y el inquilino.
  3.2.  Si el acuerdo se concluye a través del sitio web, el acuerdo se concluye emitiendo la orden de reserva.  Si el acuerdo se concluye por teléfono, el acuerdo se concluye en el momento en que el inquilino da la orden de reserva al propietario por teléfono.  El contrato telefónico solo es definitivo cuando la reserva ha sido confirmada por correo electrónico.  El arrendador confirma una reserva a través del sitio web o por correo electrónico a más tardar dentro de las 24 horas posteriores a la orden de reserva.  Otras reservas serán confirmadas por el arrendador lo antes posible.
  3.3.  La confirmación también indica el nombre y los datos de contacto del propietario.
  3.4.  Si la confirmación contiene inexactitudes, el inquilino debe informar al propietario dentro de los dos días hábiles posteriores a la reserva.
  3.5.  El arrendador tiene derecho a rechazar una reserva en relación con la edad (joven) y el tamaño de un grupo de inquilinos.  En tal caso, también se pueden establecer condiciones adicionales, como el pago de un depósito más alto.
  3.6.  La reserva solo es definitiva después de recibir el depósito del 30%, que debe pagarse a más tardar 8 días después de la reserva.

  4. Cancelación
  4.1.  El inquilino (principal) tiene derecho a cancelar una reserva por escrito, sin cargo, a más tardar dentro de los siete días hábiles posteriores a la reserva, a menos que la estancia en la villa y / o apartamento se realice dentro de un mes después de la reserva.
  4.2.  Después de la expiración del plazo establecido en 4.1, el inquilino solo tiene derecho a una cancelación por escrito contra el pago de los siguientes costos de cancelación.
  en caso de cancelación hasta 6 semanas antes del día de llegada: 30% del alquiler.
  B.  en caso de cancelación 6 semanas o menos antes del día de llegada: el alquiler completo
  4.3.  La cancelación de una reserva por parte del inquilino (principal) también cuenta como cancelación para los co-inquilinos.
  4.4.  Una cancelación realizada en sábado o domingo o en un día festivo aplicable en los Países Bajos se considerará realizada el siguiente día hábil aplicable en los Países Bajos.
  4.5.  La solicitud de cancelación del contrato a que se refieren los artículos 4.1 a 4.4 debe dirigirse al arrendador.

  5. Alquiler y pago
  5.1.  A menos que se acuerde lo contrario, el alquiler es:
  – basado en el monto del precio de alquiler de la villa y / o apartamento aplicable en el momento de la confirmación;
  – incluido el impuesto sobre las ventas.
  – Incluyendo los costos explícitamente indicados en el sitio web en la descripción de la villa y / o apartamento.
  – Incluidos los gastos de reserva.
  – Incluida la tasa turística.
  – sin incluir el depósito y cualquier costo adicional por suministros y servicios adicionales, incluidos, por ejemplo, los costos de limpieza (final), ropa de cama, electricidad, agua, etc. A menos que se acuerde lo contrario, estos se deducirán del depósito.  El depósito a pagar se liquidará en efectivo el día de llegada.
  5.2.  El inquilino (principal) debe pagar el 30% del anticipo del alquiler dentro de los ocho días naturales posteriores a la fecha de la confirmación a que se refiere el artículo 3.2 mediante depósito o transferencia al banco o cuenta de giro que se indica en la confirmación.
  5.3.  El resto del alquiler debe pagarse al arrendador a más tardar seis semanas antes del inicio del período de alquiler según lo mencionado anteriormente en el artículo 5.2.  manera declarada.
  5.4.  Para las reservas realizadas dentro de las seis semanas anteriores al inicio del período de alquiler, la totalidad del alquiler debe transferirse dentro de los cinco días posteriores a la fecha de la confirmación a lo anterior según el Artículo 5.3.  manera declarada.
  5.5.  Para las reservas realizadas dentro de los diez días naturales antes del inicio del período de alquiler, la totalidad del alquiler debe transferirse mediante transferencia urgente al artículo anterior.  5.3.  manera declarada.  En cualquier caso, el alquiler debe acreditarse en la cuenta bancaria o de giro como se indica en la confirmación a más tardar 3 días antes del inicio del período de alquiler.
  5.6.  Si se excede el plazo de pago acordado, el arrendatario (principal) incurrirá en mora a partir del día en que expire dicho plazo, sin que el arrendador solicite más aviso de mora.  A partir de ese momento, el inquilino debe los intereses legales.
  5.7.  Tan pronto como el inquilino incurra en incumplimiento, el propietario tiene derecho a disolver el acuerdo.  En ese caso, el inquilino debe los costos de cancelación como se describe en 4.2.
  5.8.  Las costas judiciales y extrajudiciales del arrendador en relación con el cobro de la cantidad adeuda al arrendador y no pagadas a tiempo correrán a cargo del arrendatario (principal).  Los gastos extrajudiciales se fijan en el 15% del principal del siniestro, salvo que este importe sea injusto, teniendo en cuenta las actividades de cobranza y el monto adeudado.  En el caso de las costas judiciales, deben reembolsarse los costos reales en los que se haya incurrido razonablemente.

  6. Mascotas.
  No se permiten mascotas en la villa y / o apartamento, a menos que nos lo notifique y acuerde lo contrario.  Si trae una mascota y no informa esto al propietario, su mascota puede ser rechazada.  Los costes resultantes corren por cuenta del inquilino.

  7. Fumar, reglas de la casa, limpieza.
  7.1.  No se permite fumar en las casas.
  7.2.  No se permite freír, courmetten, fondue, asar a la piedra en la casa, los daños causados ​​por esto serán recuperados directamente del inquilino y deberán ser pagados en el lugar.
  7.3.  Desechos domésticos.  Se espera que separe los desechos domésticos, botellas, papel, etc. usted mismo en los contenedores apropiados en los lugares designados donde se encuentran los contenedores.  Esto se explicará verbalmente a la llegada.
  7.4.  Debe dejar limpia la cocina (incluido el horno, el frigorífico y el lavavajillas).
  7.5.  Los daños causados ​​por el encendido de velas se recuperarán directamente del inquilino y deberán pagarse localmente.
  7.6.  No se permite el encendido de fuegos artificiales alrededor de la casa, los daños ocasionados por esto serán recuperados directamente del inquilino y deberán ser pagados en el lugar.
  7.7.  El arrendador no es responsable de la falla de cualquier conexión a Internet disponible.

  8. Inquilino (s) de responsabilidad
  El inquilino (principal) es responsable ante el arrendador por todas las pérdidas y / o daños que surjan durante el período de alquiler de la villa y / o el apartamento para el arrendador como resultado de la estadía, independientemente de si este daño fue causado por actos u omisiones del (principal) inquilino y / o co-inquilinos, o de terceros que se encuentren en la casa vacacional por sus acciones, o por cualquier animal o propiedad que tengan en su poder.  El arrendador no se hace responsable si se experimentan interrupciones y / o inconvenientes durante su estadía causados ​​por terceros (municipio, provincia, residentes locales, etc.), molestias como resultado de la construcción y / o actividades agrícolas en las cercanías del villa y / o apartamento y temporalmente no hay agua, electricidad o internet disponible.

  9. Quejas y responsabilidad
  9.1.  Los defectos de la villa y / o apartamento encontrados por el inquilino deben informarse al propietario sin demora y dentro de las 24 horas posteriores a su ocurrencia o descubrimiento.
  9.2.  Si el defecto se refiere a una propiedad o condición de la villa y / o apartamento que no puede atribuirse al inquilino, como resultado de lo cual la villa y / o apartamento no proporciona al inquilino el disfrute que podría esperar sobre la base de el acuerdo, el arrendador está obligado a reparar el defecto.  El inquilino siempre debe darle al propietario la oportunidad de reparar cualquier defecto.
  9.3.  Si, en opinión del inquilino, el arrendador no resuelve satisfactoriamente la queja, el arrendador puede hacer un arreglo financiero con el inquilino.
  9.4.  Sujeto a las restricciones a continuación, el arrendador es responsable ante el arrendatario si el arrendatario ha sufrido una pérdida financiera como resultado de un incumplimiento atribuible por parte del arrendador de cumplir con sus obligaciones en virtud del contrato.
  9.5.  El arrendador no es responsable en la medida en que el inquilino haya podido recuperar cualquier daño bajo una póliza de seguro, como un seguro de viaje o un seguro de cancelación.  En caso de daños en la villa y / o apartamento superiores a la fianza pagada, el inquilino está obligado a utilizar su seguro de responsabilidad civil.
  9.6.  Se excluye la responsabilidad por los daños y gastos que pueda sufrir el arrendatario en el ejercicio de su profesión o negocio, salvo en caso de dolo o negligencia grave por parte del arrendador.
  9,7.  Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores de este artículo, la responsabilidad del arrendador por daños que no sean los causados ​​por muerte o lesiones al inquilino se limita a un máximo de una vez el monto del viaje, a menos que haya dolo o negligencia grave por parte de el arrendador.10. Disolución del acuerdo
  10.1.  El arrendador tiene derecho a disolver inmediatamente el acuerdo por escrito o por correo electrónico y a exigir el desalojo inmediato de la villa y / o apartamento si el inquilino descuida gravemente su deber de cuidar la villa y / o apartamento, si otras personas y / o animales en la villa y / o apartamento de lo permitido por el acuerdo, si permanece en la villa y / o apartamento por más tiempo del acordado o si causa daños a la villa y / o apartamento, si causa molestias , o no cumple con sus obligaciones como buen inquilino.  En tal caso, el inquilino no tiene derecho a un reembolso de (parte de) el alquiler, y el inquilino está obligado a compensar el daño sufrido por el propietario como resultado de los actos u omisiones del inquilino.
  10.2.  Si el arrendador no puede entregar la villa y / o apartamento como resultado de circunstancias que no se le pueden atribuir, el arrendador tiene derecho a disolver el contrato.  En ese caso, el inquilino recibirá la devolución del alquiler, pero no tendrá derecho a ninguna compensación por los costos o daños.  En tal caso, el arrendador hará todo lo posible para ofrecer al arrendatario una alternativa lo más equivalente posible para el mismo período o para otro diferente.

  11. Disposiciones finales
  11.1.  El inquilino no está autorizado a subarrendar la villa y / o apartamento o cederlo a terceros para su uso o puesta a disposición.
  11.2.  Si en cualquier caso el arrendador no invoca alguna disposición de los términos y condiciones generales, o se desvía de los mismos, esto no significa que ya no podrá invocar estos términos y condiciones generales en los siguientes casos.
  11.3.  La ley española se aplica a todas las ofertas, acuerdos y ejecución de los mismos, a los que se aplican estas condiciones de alquiler total o parcialmente.  Por lo tanto, este acuerdo deberá firmarse en español.